ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)RS/1/2022/142
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 17:32
ސުންގަޑި: 11 އޮގަސްޓް 2022 14:00
ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ (ވޭޖު) މަގާމުގެ A2ޝީޓް

31 ޖުލައި 2022 ގައި މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު(IUL)RS/1/2022/128   އާއި ގުޅިގެން ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ (ވޭޖު) މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022