ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)RS/1/2022/141
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:34
ސުންގަޑި: 11 އޮގަސްޓް 2022 14:00
ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ، (ޕްރައިމަރީ) މަގާމުގެ A2ޝީޓް

18 ޖުލައި 2022 ގައި މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު(IUL)RS/1/2022/115   އާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ) މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022