ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: GS-26/IUL/2022/26
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:34
ސުންގަޑި: 10 އޮގަސްޓް 2022 13:00
ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
Quran Teacher A2 Sheet

މި ސްކޫލްގެ ނަންބަރު GS26/IUL/2022/26 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޤުރުއާން ޓީޗަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތުގެ އޭ2 ޝީޓް އާންމުކުރުން 

މި ޝީޓާޢި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 10 އޮގަސްޓް 2022 ގެ 13:00 ކުރިން i[email protected] އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022