ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: GS-26/IUL/2022/26
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:33
ސުންގަޑި: 10 އޮގަސްޓް 2022 13:00
ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
Quran Teacher screening score sheet

މި ސްކޫލްގެ ނަންބަރު GS26/IUL/2022/26 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އާންމުކުރުން 

މި ޝީޓާޢި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 10  އޮގަސްޓް 2022 ގެ 13:00 ކުރިން i[email protected] އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022