ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:30
ސުންގަޑި: 10 އޮގަސްޓް 2022 14:00
ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް، ލ. ކުނަހަންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ 2 ފޯމް އާއްމުކުރުން

ޤުރްއާން (ރިލީފް) ޓީޗަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ މާކުސް ޝީޓު އާއްމުކުރުން.

08 އޮގަސްޓް 2022