ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)407-CA407/407/2022/31
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:04
ސުންގަޑި: 11 އޮގަސްޓް 2022 14:00
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ( ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ ) މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް

 މި އިދާރާގެ ނަންބަރ: (IUL)407-CA407/407/2022/31 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 08 އޯގަސްޓް 2022 ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ  [email protected]އަށެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022