ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)438-PRCU/438/2022/321
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޮގަސްޓް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:37
ސުންގަޑި: 31 އޮގަސްޓް 2022 00:00
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓެއް އެވޯޑް ކުރިކަން އެންގުން

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވައިދުގެ ޖަދުވަލު 01 ގެ 01 އަދި 02 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް އެވޯޑުކުރުން

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50 (09 ޑިސެމްބަރު 2020) ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި އޮފީހުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި އެވޯޑުކޮށްފައިވާ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދުގެ ބާބު 10 ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތަފްސީލް މި އިއުލާނާއެކު އެއް އުރަކޮށްފައިވާ ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2022