ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: (IUL) 425-CB/1/2014/204
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 އޮކްޓޫބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1106
ސުންގަޑި: 15 އޮކްޓޫބަރު 2014 1300
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
200 ގެ އެކްސްކަވޭޓަރ ކުއްޔަށް ހިފުން

މި އިދާރާގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް 200 ގެ އެކްސްކަވޭޓަރެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: IUL)425-CB/1/2014/190)ފ(23 ސެޕްޓެމްބަރ 2014) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު މަދުކަމަށް ފެންނާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، އެސްކަވޭޓަރ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު މިއިދާރާއަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ތަން

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

15 އޮކްޓޫބަރު 2014

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

ބުދަ

13:00

އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

19 އޮކްޓޫބަރު 2014

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

އާދީއްތަ

13:00

އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި މި އިޢުލާން ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

18 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

2014-10-12