މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL) 425-CB/1/2014/199
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 އޮކްޓޫބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0854
ސުންގަޑި: 16 އޮކްޓޫބަރު 2014 1130
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
02 ޕިކަޕް މަރާމާތު ކުރުން

       މި ކައުންސިލުގެ ޔުޓިލިޓީސް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޝަނުގެ C1A2305 އަދި CIA1786 ނަންބަރު ޕިކަޕް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

       ވީމާ، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

16 އޮކްޓޫބަރު 2014

ބުރާސްފަތި

11:30

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

22 އޮކްޓޫބަރު 2014

ބުދަ

14:00

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

 

              

އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި މި އިޢުލާން ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

07 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

2014-10-01