ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS63-AD/GS63/2022/15
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ޖުލައި 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:05
ސުންގަޑި: 01 އޮގަސްޓް 2022 14:00
ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް/ ތ.ވޭމަންޑޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ އަދި ސެން ޓީޗަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު 04 ) (IUL)GS63-AD/GS63/2022/13 ޖުލައި ( 2022 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ) އަދި ޓީޗަރ (ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން) ގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓްތައް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. މި ދެ ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 01 އޮގަސްޓް 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ. 

24 ޖުލައި 2022