ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)434-A/1/2014/52
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1151
ސުންގަޑި: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1400
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
18 ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މި އޭޖެންސީއަށް 18 ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މި އޭޖެންސީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

22 ސެޕްޓެންބަރު 2014

ހޯމަ

14:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

25 ސެޕްޓެންބަރު 2014

ބުރާސްފަތި

11:00

20 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

2014-09-15