ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: 216-MPAO/I/2014/35
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 10 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:24
ސުންގަޑި: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2014 11:00
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ގަންނަން

ޕެންޝަން އެންޑް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެހީގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އަދަދު

އައިޓަމް

1

އިންޓަރެކްޓިވް ޕްރޮޖެކްޓަރ

1

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމް

1

ތިން ކްލަޔަންޓް ސަރވަރ

10

ތިން ކްލަޔަންޓް ޔުނިޓް

10

ވަޔަރލަސް ކީބޯޑް އަދި މައުސް

10

"24 މޮނީޓަރ

11

ޔޫޕީއެސް

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 17 ސެޕްޓެންބަރު 2014 (ބުދަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 23 ސެޕްޓެންބަރު (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 11.00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ވަކިންނެވެ. ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ވަގުތުގެ ފަހުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވުމަށް ނަންބަރު 3005364 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓު ޔުނިޓް

އަމީނީ މަގު، 20379

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު ނަންބަރު: 3309908

ފެކްސް ނަންބަރު: 3307759

އީމެއިލް:[email protected]  [email protected],

10 ސެޕްޓެންބަރު 2014