ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: 146-A3/2014/160
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1704
ސުންގަޑި: 18 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1100
ފެމިލީ ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
4 ސްކޭނަރ ހޯދުން

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

ފެމިލީ ކޯޓަށް 4 ސްކޭނަރ ހޯދުން

ފެމިލީ ކޯޓަށް 4 ސްކޭނަރ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 18 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00އަށް ފެމިލީ ކޯޓު (ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ، ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)ގެ ކޮންފަރެންސްރޫމަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 23 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް ފެމިލީ ކޯޓު (ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ، ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

15 ޛުލްޤަޢިދާ 1435 

2014-09-10