ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)448/1/2014/62
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1703
ސުންގަޑި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1330
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
4 ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ބޮކްސް އާއި، ބައެއް އެކްސެސަރީސްތައް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ 4 (ހަތަރެއް) ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ބޮކްސް އާއި އަދި ބައެއް އެކްސެސަރީސްތައް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މި އިޢުލާނުގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އެތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 21 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް، ވެލާނާގޭގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

15 ޛުލްޤަޢިދާ 1435                

2014-09-10