ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: FNK-K(T)/FNK/IUL/2014/117
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1518
ސުންގަޑި: 12 އޮކްޓޫބަރު 2014 1400
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓްރާންސްފޯމަރސް ތަކެއް ގަތުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން

ޓްރާންސްފޯމަރސް ތަކެއް ގަތުމާ ބެހޭ

މި ކުންފުނީގެ ރަށްރަށުގެ ބްރާންޗްތަކުގެ ބޭނުމަށް 24 (ސައުވީސް) ޓްރާންސްފޯމަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ.

ޓްރާންސްފޯމަރާ ބެހޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭނީ ބިޑް ޑޮކިޔުމަންޓްގައެވެ. މި ޑޮކިޔުމަންޓަކީ ވިއްކާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑޮކިޔުމެންޓެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

  • ބީޑް ޑޮކިއުމަންޓްގެ އަގު: USD 100 ނުވަތަ އެއަދަދަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ (ނޮން ރިފަންޑަބަލް)
  • ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ވިއްކާ މުއްދަތު: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ން 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި 08:30 އިން 15:00 އަށް.
  • ފައިސާ ބަލައި ގަންނަތަން: 07 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް. ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް.
  • ބިޑް ސެކިއުރިޓީ: 5000 USD (ވެލިޑިޓީ : 60 ދުވަސް)
  • މި ބިޑް ގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ހަމައެކަނި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ގަންނަ ފަރާތްތައް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
  •  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން:  12 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ  އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް
2014-09-11