ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)100-CA 1/1/2014/23
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1205
ސުންގަޑި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1100
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބުކް ޝެލްފް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

މިއޮފީހަށް 45 ބުކްޝެލްފް (ސައިޒް 800x 400 x1725 އެމް.އެމް.) ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތި މިހިނގާ ސެޕްޓެންބަރުމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ގެނެސްދެއްވިދާނެ ފަރާތްތަކުން 2014 ސެޕްޓެންބަރުމަހުގެ 14 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިއޮފީސް ހިނގަމުންދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ހިނގަމުންދާ އިމާރާތް (ޓީ-ބިލްޑިންގ)ގައި ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ މިއޮފީހުގެ ފޯން ނަންބަރު 3349397/ 3349200 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

8 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

2014-09-02