ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)299/299/2014/1022
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1157
ސުންގަޑި: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1000
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

މިއިދާރާއިން ހިންގާ ވާދޫ ޕްރީސްކޫލަށް މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

މި އިދާރާއިން ހިންގާ ވާދޫ ޕްރީސްކޫލްގެ ޕްލޭގްރައުންޑް އިކްއިޕްމަންޓެއް ހެދުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބައިތައް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

QTY

SIZE

NAME

1

59 Inch=150cm

Tunnel Slide

1

59 Inch=150cm

Wave Stright Slide

1

35.4 Inch=90cm

Stright Slide

1

59 Inch=150cm

Spiral Slide

ވީމާ، މިދެންނެވި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 11 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 17 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: 6580074 ފޯނާއި ރަސްމީގަޑީގައި ގުޅުއްވުމުން އެދެމެވެ.

‏08‏ ޛުލްޤަޢިދާ‏ 1435

2014-09-02