ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)-B/342/2014/113
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1105
ސުންގަޑި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1400
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ހޯދުން

       މިކައުންސިލަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މެޝިނަރީތައް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

Wensui Plastic Machine Group

Model: WSGP-230

Rotary Cutter: 6

Stationary Cutter: 2

Number: G9224

Crushing Ability: 100-150 Kg/h

Power: 4 kw

Voltage: 30415 V

Date: 09 12

Executive Standard: JB/T 5291-2007

 

GK (Enviro)

Model: WB6

Year of Manufacture: 2009

Serial No: 0911770010

 

Gramer GmbH Reimersstr.36 (D.26789 Leer)

Model: Terra Cut 4000

Bauiahr: 2012 Drehzahi:3600 U/min

Nennleistung: 3,6 kw (Gewicht: 80 Kg)

Serial No: F2976636032

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2014 ސެޕްޓެންބަރު 14 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 14:00 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2014 ސެޕްޓެންބަރު 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

8 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

2014-09-03