ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)-B/342/2014/116
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1102
ސުންގަޑި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1330
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ގަންނަން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި މިއިދާރާއަށް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

1 ދޯނި އެހެލާ ވިންޗު ގިޔަރުލީ

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2014 ސެޕްޓެންބަރު 14 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 13:30 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2014 ސެޕްޓެންބަރު 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

8 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

2014-09-03