ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)284-PR/284/2014/1021
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1100
ސުންގަޑި: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1400
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް މަރާމާތުތަކާއި ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޕްރީސްކޫލަށް ކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް މަރާމާތުތަކާއި ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިލަންދޫ ޕްރީސްކޫލް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާއި މަރާމާތުތައްކޮށް، އަދި ބައެއް އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނާއި، ގޮނޑި މޭޒު ފަދަ ތަކެތި ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ދުވަސްތަކުގައި މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚު

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

17 ސެޕްޓެންބަރު 2014

ބުދަ

މެންދުރު ފަހުގެ 14:00

ބިޑް ހުށަހެޅުން

23 ސެޕްޓެންބަރު 2014

އަންގާރަ

މެންދުރު ފަހުގެ 14:00

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

08 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

2014-09-03