ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (A)AB-20143/391
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0916
ސުންގަޑި: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1100
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ގަންނަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މިކޮމިޝަނަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ބިޑުހުށަހެޅުން

2014-09-17

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

2014-09-11

ތަފުސީލު

ބޭނުންވާ އަދަދު

އައިޓަމް ނަންބަރު

11:00

11:00

Voice/ Video Communication Infrastructure & Call Centre

01

1

14:00

14:00

CASE BACK-UP SERVER HARD

5

2

CITRIX VIRTUAL SERVER HARD DISK

4

3

CITRIX VIRTUAL SERVER LICENSE 2 SOCKETS

2

4

EMS SERVER HARD DISK

6

5

SERVER ROOM MONITORING DEVICE

2

6

HP Prolain DL180G5

02

7

HP Storage Works AiO1200

01

8

DELL power Edge R720

01

9

Dell Power Vault DR1000

01

10

Dell Power Vault TL2000

01

11

DELL Vault MD3000i

05

12

Dell power Edge R510

04

13

Dell power Edge R510

06

14

DELL Power Edge R420

02

15

DELL Equi-logic PSM4110

01

16

ވީމާ، މިތަކެތި ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2014 ސެޕްޓެންބަރު 11 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިތަކުގައި މިކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2014 ސެޕްޓެންބަރު 17 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިތަކުގައި މިކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރ، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް ވަކި ބިޑެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށްވެސް ދެންނެވީމެވެ.

އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންވީ ތަކެތި:

 • ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް މިތަކެތި ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާ އަގު:
 • ސަޕްލައި ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 • ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން:
 • ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން 25 ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
 • ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ، ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ، މި މަސައްކަތުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މުޢާމަލާތު ކުރާނޭ ފަރާތުގެ ނަން، މަޤާމު އަދި ފޯނު ނަންބަރު)
 • މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ނޯޓު:

 • މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އަންދާސީހިސާބުތައް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރުވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 • މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3004434 / 3004444 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.
 • އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
 • ހިލާލީމަގު، މާފަންނު
 • މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

09 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

2014-09-04