މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)236-IED/236/2014/23
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0821
ސުންގަޑި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1030
މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަނދާނީފިލާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިއަހަރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ ވަނަތައް ހާސިލުކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަނދާނީފިލާ ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 14 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ މިއިދާރާގެ ނަންބަރު:6720600 ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 18 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިއިދާރާއަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ. ފެކްސް ކުރައްވާނަމަ ކުރައްވާނީ 6720017 ނަންބަރަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބުތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

09 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

2014-09-04