ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)MUH-01/1/2022/62
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 މާރިޗު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:20
މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)MUH-01/1/2022/53 (13 މާރިޗް 2022) އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ފޯމު އަށް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 23މާރިޗް 2022 ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ  [email protected]   އަށެވެ.

20 ޝަޢުބާން 1443

23 މާރިޗު 2022