ކުއްޔަށް ދިނުން
ނަންބަރު: (IUL)226-F/PRIV/2014/20
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0826
ސުންގަޑި: 04 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1400
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ އަތޮޅު ރަށްވެހިގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 03 ކޮޓަރި ކުއްޔަށްދިނުންް

ހދ އަތޮޅު ރަށްވެހިގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 03 ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލްވުން އޮންނާނީ 04 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގައި ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައެވެ. ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

މިމަސަައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތަކުގެ ބީލަން ހުށަހަޅުއްވުން އޮންނާނީ 09 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައެވެ.

30 ޝައްވާލު 1435

2014-08-26