ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)440-EDS/440/2014/35
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 އޮގަސްޓް 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1003
ސުންގަޑި: 03 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1430
ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ހޯދަން

މިދަންނަވާ ތަކެތި މިއިދާރާއަށް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި މިއިދާރާއަށް ވިއްކަވަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 03 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 2:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 08 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 2:30 ގައި މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް

1 ޕްރިންޓަރ (މަލްޓިފަންގްޝަނަލް)

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ.

2 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

2014-08-28