ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ފެބުރުވަރީ 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:16
ސުންގަޑި: 01 ފެބުރުވަރީ 2022 14:00
ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް، ތ. ގާދިއްފުށި
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްލާމް ޓީޗަރ A2 ޝީޓް އާއްމުކުރުން

 މިސްކޫލުން ކުރި އިއުލާނާއި ގުޚޅިގެން އިސްލާމް ޓީޗަރގެ މާޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް މިސްކޫލަށް ހުށާހަޅަން ވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

25 ފެބުރުވަރީ 2022