ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)459-DR/1/2022/46
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ފެބުރުވަރީ 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:40
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

އިޢުލާން

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

 

2022 ފެބުރުވަރީ 24 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު ގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް، ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2022/R-17 (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު) ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ އެފަދަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް

ހައިސިއްޔަތު

1

އާމިނަތު ޙައިފާ ނަޢީމް، މ. މިސުރުރުވާގެ / މާލެ  

ކެއަރ ސޮސައިޓީ

2

މަރްޔަމް ސަހުދާ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 4356

މޯލްޑިވްސް ޑެފް އެސޯސިއޭޝަން

3

ޑޮކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު، މ. ޕޮޕީ / މާލެ

މޯލްޑިވްސް އޯޓިޜަމް އެސޯސިއޭޝަން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއިން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް

1

އަޒީނާ ޢަބްދުﷲ / H3-20-16

2

ޖެނިފާ ލާތީފު / މ.ނެދުންގެ

3

އާމިނަތު ޒައީމާ / ލާލުގެ، މ.ދިއްގަރު

4

އާމިނަތު މުޙައްމަދު / މާބަގީޗާގެ، ލ.މާވަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް

1

އަޙްމަދު ނަޖީބް، ފީރޯޒްގެ / ގއ. ވިލިނގިލި

2

އާމިނަތު ޢަލީ، ހިމެރި / ބ. ތުޅާދޫ

3

ޙަސަން އިބްތިހާލް ޢަލީ، ވަދޫރާ / ގދ. ތިނަދޫ

4

ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް، ކާނިމާގެ / ޅ. ހިންނަވަރު

5

މުޙައްމަދު ޢައްވާމް، އާސާމް / ސ. މީދޫ

6

މުޙައްމަދު މުސްލިމް، ސޯސަންމީޑް / އދ. ހަންޏާމީދޫ

 09 ފެބުރުވަރީ 2022

 

09 ފެބުރުވަރީ 2022