ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 ޖަނަވަރީ 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:21
ސުންގަޑި: 31 ޖަނަވަރީ 2022 14:00
ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް، ތ. ގާދިއްފުށި
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހި ޓީޗަރ މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާމްކުރުން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރ 37/2021  އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އިސްލާހް ކުރުމަށްފަހު މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ފޯމު އަށް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ  26 ޖަނަވަރީ 2022 (މިއަދު) ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ  [email protected] އަށެވެ.

26 ޖަނަވަރީ 2022