ކުއްޔަށް ދިނުން
ނަންބަރު: (IUL)232-CD/232/2014/19
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 އޮގަސްޓް 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1612
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުދަނެއް 5 (ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި އެފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.

އިޢުލާނު

މިއަތޮޅު ތުލުސްދޫގައި '50X'81) 4050) އަކަފޫޓުގެ ގުދަނެއް 5 (ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި އެފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ. މި ގުދަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސިޓީލާ ނީލަމުގެ އުސޫލުން އެންމެ މަތީ އަގެއް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތަކަށެވެ. ނީލަން ފެށޭ އަގަކީ މަހަކު 3000.00 ރުފިޔާ (ތިންހާސްރުފިޔާ) އެވެ. މިއަގަށް މަދުވެގެން އިތުރު ކުރެވޭނީ 500.00 ރުފިޔާ (ފައްސަތޭކަރުފިޔާ) އެވެ. މި އުސޫލުން ޖެހިޖެހިގެން 3 ދުވަހު އެއް އަގެއް އޮވެއްޖެ ނަމަ އެއަގު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ގުދަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު މެއިލް، އަދި ފެކްސްއިންވެސް އަގު ހުށަހެޅުއްވިދާނެއެވެ.

  • މެއިލް އެޑްރެސް [email protected]. ފެކްސް ނަންބަރު 6640032
  • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 6644234 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

15 ޝައްވާލް 1435

2014-08-11