ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ޖަނަވަރީ 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:00
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓު (A2 ޝީޓު)

މިއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު: (IUL)237-A2/237/2021/17 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށްއެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓްއާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުންފެށިގެން ރަސްމީބަންދުނޫން 03 ދުވަސްތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ- މެއިލް ކުރާނީ[email protected]  އަށެވެ.

 

09 ޖަނަވަރީ 2022