ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 ޖަނަވަރީ 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:46
މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާމުކުރުން

14 ޑިސެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު މިސްކޫލުން ކުރި ނަންބަރ (IUL)GS-82/2021/24 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، (މަސައްކަތު) ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

02 ޖަނަވަރީ 2022