ދެންނެވުން
ނަންބަރު: 171-I2(b)/IUL/2021/432
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ނޮވެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:48
ސުންގަޑި: 25 ނޮވެންބަރު 2021 00:00
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މުއައްސަސާގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ސީޓް ކަވަރ އަދި ސަތަރި މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް - އެވޯރޑްކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރ

PC-171/2021/W-L013

 

 

 

 

 

 

އިޢުލާން

 

 

މި މުއައްސަސާގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ސީޓް ކަވަރ އަދި ސަތަރި މަރާމާތުކޮށްދޭނެ  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި ކުރި މި މުއައްސަސާގެ ނަންބަރު 171-I2(b)/IUL/2021/398 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖާޔާ ކުޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި މުއައްސަސާގެ ނަމްބަރު BC-171/2021/278 ބިޑް ކޮމިޓީ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

25 ނޮވެންބަރު 2021