ބީލަން
ނަންބަރު: (IUL)425-A2/1/2021/ 264
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 ނޮވެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:49
ސުންގަޑި: 02 ނޮވެންބަރު 2021 16:29
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮށްދޭނެ ޓެކްނިކަލް 02 ޓީމެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:IUL)425-A2/1/2021/235)  (03 އޮކްޓޯބަރ 2021) އިޢުލާނުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބައެއް ބަދަލު ގެންނަންޖެހުމާއި ގުޅިގެން އެއިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 

 

 

 

02 ނޮވެންބަރު 2021