ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)425-B5/1/2021/262
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 ނޮވެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:14
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢާންމު އިޢުލާން

ވަކިކަމަށްޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައި ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށްހުރިތޯ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލާ، އިންސްޕެކްޓުކުރާނީ މުޅި ޢިމާރާތުގެ ބަދަލުގައި، ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަންގިފިލާ އެކަނި ކަމަށާއި، އެގޮތުން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހު  ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް، ޤަވާޢިދަށް އެފަންގިފިލާއެއް ހުރިނަމަ ދާއިމީ ހުއްދަ ވަކިވަކި ފަންގިފިލާއަށް ދޫކުރުމަށްވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ރަސްމީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ކައުންސިލު މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާ، ކަނޑައަޅާފައެވެ.

       ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކަރަމެވެ.

01 ނޮވެންބަރު 2021