ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: 198-A/2021/204
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:33
ސުންގަޑި: 02 ނޮވެންބަރު 2021 13:00
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ (ކ. ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ނަންބަރު: 198A/2021/204    

ތާރީޚް: 25 އޮކްޓޫބަރު 2021

މަޤާމު

ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ރޭންކް: އެމް.އެސް 3

ކްލެސިފިކޭޝަން

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ކ. ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

އަސާސީ މުސާރަ

-/7,035 ރުފިޔާ

މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް

- ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް: -/1,758/75  (އަސާސީ މުސާރައިގެ %25)

- ސަރވިސް އެލަވަންސް: -/2,000  

- ލިވިންގ އެލަވަންސް: -/2,550

- ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާ

އަސާސީ ޝަރުޠު

 1. މަގާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބި، އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
 2. މަގާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބި، އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބިފައިވުން.  ނުވަތަ
 3. މަގާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 9 އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

އެހެނިހެން ޝަރުތު

 • ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން އަދި، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ އުމުރު ކަމަށްވާ 55 އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
 • ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 2011ގެ 70 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 6 އަދި 7 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢާއިލީ ގާތްކަމެއް ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނުވަތަ އެ ކްލަސްޓަރގައި ހިމެނޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.
 • ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 2011ގެ 70 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ):

(ހ)  6. ވަޒިފާއަދާކުރަންޖެހޭ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ނުވަތަ ކޯޓުގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާއާ ނުވަތަ އިސްވެރިންނާ، ވަޒީފާއަށް ހޮވޭމީހާއާ ނަސަބުގެ ގޮތުން ނުވަތަ މުޞާހަރާގެ ގޮތުން (މަންމައާ، ބައްޕައާ، ކާފައާ، މާމައާ، ދަރިއަކާ، އަންބަކާ، ފިރިއަކާ، ބޮޑުބޭބެއަކާ، ބޮޑުދައިތައަކާ، ޅިޔަންފަހަރިންނާ، ބަފާބެއާ، މައިދައިތައާ، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހަކާ، އެއްބަނޑު މީހަކާ، ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކާ ނުވަތަ މިއިން މީހެއްގެ ދަރިއަކާ) ގުޅުން ހުރި މީހަކަށް ނުވުން.

(ހ) 7. ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ މީހަކީ، ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ކޯޓުގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަންމައަށް، ބައްޕައަށް، ދަރިއަކަށް، އަންބަކަށް، ފިރިއަކަށް، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހަކަށް، އެއްބަނޑު މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކަށް ނުވުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް

 • ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެ، ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 • ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 • ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ފަނޑިޔާރުންނާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.
 • ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކޮށް، އެކޯޓުތަކުން ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ދޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، އެ ޚިދުމަތްތައް އެއްގޮތްކޮށް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 •  ކޯޓުގެ ލިޔެކިއުންތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
 • ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން، ޑިޕާޓްމަންޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން ސުޕަވައިޒްކޮށް، އެކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިރުޝާދު އެކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން.
 • ކޯޓުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 • ކޯޓަށް ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އަވަސްގޮތެއްގައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 • ރަސްމީ ގަޑިއާއި، ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކޯޓު ހުޅުވައި ލެއްޕުމުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.
 • ކޯޓުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، ފައިސާގެ ރިޕޯޓާއި، ތަފާސްހިސާބުގެ ރިޕޯޓުތަކާއި، މިނޫންވެސް ޝަރުޢީދާއިރާގެ ބޭނުމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެންމެހައި ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ފޮނުވުމުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 • ޝަރުޢީދާއިރާގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި، އަހަރީ  އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރާއި ޗުއްޓީ ކަލަންޑަރު އެކުލަވައިލުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވުން.
 • ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.
 • ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 • ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، މައްސަލަތަކުގެ ޝެޑިއުލް ދުވަހުން ދުވަހަށް ވެބްސައިޓްގައި ޢާއްމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 • ކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ޤަޟިއްޔާ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްލޯޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 • ކުށުގެ ރެކޯޑްގެ މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 • ކޯޓުގެ ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިޔޭތޯ ޗެކްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 • ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 • ކޯޓުގެ ބެނުމަށް ހޯދިފައިވާ އުޅަނދުތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި، އެތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މަރާމާތުކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
 • ކޯޓު ހުންނަ ޢިމާރާތުގެ ގޯތިތެރެއާއި، ކޯޓުތެރެ ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 • ކޯޓުގެ މެއިންޓެނެސްއަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ކަންތައް ދަނެގަނެ އެކަންތައް ހައްލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުން.
 • ކޯޓުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ޤަވާޢިދުން ރައްދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 • ކޯޓަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަނެ، ކަމާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 • ރަސްމީގޮތުން ކޯޓުގެ ފަރާތުން ފަނޑިޔާރުންނާއި، އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް އިންތިޒާމްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 • މިނޫންވެސް، ކޯޓުގެ ޢާންމު އިދާރީ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.

ހިއުމަން ރިސޯސް ދާއިރާއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް

 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ އެންމެހައި މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، މަޤާމުތަކުގެ އިންޓަރވިއުތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ވަޒީފާތަކަށް އެންމެ ޤާބިލު މުވައްޒަފު ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  ކުރުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކަށް އަލަށް ހަމަޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި، އިންޑަކްޝަން ޕްރެޒެންޓޭޝަން ތައްޔާރުކުރުމާއި، ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް އިންޑަކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، އެކަމާގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންގތައް ދެނެގަނެ، އެފަދަ އިންހައުސް ޓްރެއިނިންގތައް ގެންދިއުމާއި، އަދި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީން ހިންގާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 • ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގައި ކޯޓުގެ ފަންޑިޔާރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި، އިނާޔަތްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމަހާ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ރޫޙު އުފައްދައި އެ ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 • ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ، ރައްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން، މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ޤަވާޢިދުން ބަލައި، ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުނު މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޮމަންސް އެޕްރެއިޒަލް ފޯމުތައް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތަކާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި، ވަޒީފާގެ އިޤްރާރާއި، އަދި މި ނޫންވެސް ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް އެ މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރެވުނުކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުތަކުގެ ދަފްތަރާއި މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރު ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން އެ މަސައްކަތް ކުރުން.
 • މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއި، މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، އެކަންކަމާ ބެހޭ ރެކޯޑުތައް ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
 • މުވައްޒަފުންނަށް ރެކްރިއޭޝަން ހަރަކާތްތައް ރާވައި، އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑި ޗެކްކޮށް އެޕްރޫވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
 • މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކޮށް ބެލުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
 • މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ސަލާމާއި، ޗުއްޓީގެ ކަންތައް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ބެލެހެއްޓުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނަންގަވާ ޙާލަތުގައި ދާއިރާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ބެލެހެއްޓުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގައި އުޅޭކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްސްތައް ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 • ފަނޑިޔާރުންނާއި، ޑިޕެންޑެންޓުންގެ އިންޝުއަރެންސްއާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން.
 • ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ޑިޕާޓްމަޓުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން އެކުލަވާލުން.
 • ކޯޓަށް އަލަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ މަގާމުތައް ދެނެގަނެ މަގާމު އިތުރު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޙާޒިރީގެ މަޢުލޫމާތު، ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް، މަހަކު އެއްފަހަރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވުން.

ޕްރޮކިޔުމަންޓް އަދި ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް

 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި މުދަލާއި ވަޞީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އަދި ޑިޕާޓްމަން އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ހޯދުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ކަންކަމަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ ބޭނުމަށް ހޯދިފައިވާ ހުންނަ އެންމެހާ މުދަލުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓައި، ދައުލަތުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ޑިޕާޓްމަން އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެތަކެތި ބެލެހެއްޓޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ މުދަލާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކަށް ފީ އެއް ނުވަތަ އެއްވެސް އަގެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ އެކަން ޤަވާޢިދުން ކުރެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކޮށް ހުއްދަދޭނޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެ ކަންކަމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން. 
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކަށް ނަގާ އެކިއެކި ފީތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެ ކޯޓުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އަދި ޑިޕާޓްމަން އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން ބަލައިގަނެ، އެފައިސާގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރުން.
 • ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި އެހެނިހެން މުދާ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަރާމާތުތައް، ޑިޕާޓްމަން އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ރާވައި ހިންގުން.
 • ކޯޓުގެ މަރާމާތާއި ގުޅޭގޮތުން އެކިފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބަލައި ސުޕަރވައިޒް ކުރުމާއި، އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭތޯ ބަލައި މޮނީޓަރ ކުރުމާއި އެކަންކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 • ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ހިސާބު ކިތާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ޑިޕާޓްމަން އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން. 
 • ޑިޕާޓްމަން އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން.
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކަށް ޑިޕާޓްމަން އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ޕްރޮކިޔޮމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވައިލުން.
 • ބަޖެޓް ހިސާބުތައް ރެކަންސައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 •  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރުލެއް އެރިޔަނުދީ ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ބަޖެޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދުރާލައި ދެނެގަނެ ބަޖެޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ހުށަހެޅުން.
 • ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާއި ޑިޕާޓްމަން އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުން.

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް

 • މެމްސްގެ އެޗް.އާރު މޮޑިއުލްގައި ހިމެނޭ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެހެހެއްޓުމަށް ފަސޭހައަކަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ރޯލްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން މަސައްކަތް ފަށާފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކޮށް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އިތުރުގަޑި އަދި ޗުއްޓީ އެޕްރޫވް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.
 • ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކަށް ޤަވާޢިދުން ޑިއުޓީ ރޯސްޓަރ އަޕްޑޭޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 • މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ އަދި ސަލާމުގެ ރެކޯޑްސް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 • މުވައްޒަފުން ޤަވާޢިދުން އެޓެންޑެންސް މެޝިން ބޭނުންކުރޭތޯ ބެލުން.
 • ޑޭޓާ އެންޓްރީ މައްސަލަތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އައިޓީ ސެކްޝަނަށް މެއިލްކޮށް ޙައްލު ކުރޭތޯ ބެލުން.
 • ވަރިކައިވެނީގެ ރެކޯޑްސް ޤަވާޢިދުން މެމްސްއަށް އެންޓަރ ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމާއި ވައިޓަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ރިކޯޑުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 • މެއިލް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނަށް ވަންނަ ހުރިހާ ލިޔެ ކިޔުންތައް މެމްސްއިން ބަރާބަރަށް އެންޓަރ ކުރެވޭތޯ އާއި، އަދި ބޭރުވާ ލިޔުންތަކުގައި މެމްސްއިން ނަންބަރު ޖަހާތޯ ބެލުމާއި ޤަވާޢިދުން ފިޔަވަޅު އަޅައި މައްސަލަތައް ނިންމުން.
 • ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމްތަކާއި، ސާރވަރ އަދި މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓްތަކަށް ދުވަހުންދުވަހަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަލައި ޙައްލުކުރުމުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވޯކް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 • ކޯޓުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އީ-ނޯޓިސްބޯޑުތައް ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 • މައްސަލަތަކުގެ ޝެޑިއުލް ވެބްސައިޓްގައި ޢާންމުކުރުން.
 • ކޯޓުން ނިންމާ ހުކުމްތަކުގެ ޤަޟިއްޔާ ޤަވާޢިދުން ވެބްސައިޓަށް އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.

ތަޢުލީމީ ރޮނގު

މެނޭޖްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު ދާއިރާ

ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް

 1. ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 2. ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް، ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް، ފައިނޭންސް / އެކައުންޓްސް މެނޭޖްމަންޓް
 3. ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 4. ޝަރީޢަތާޢި ޤާނޫނު، ޤާނޫނު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 1. ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް.
 2. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތް ތަކުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ސްލިޕް.
 3. ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
 4. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
 5. ޖީސީއީ އޯލެވެލް އަދި އޭލެވަލް ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ.
 6. ލިބިފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.
 7. ކުރު މުއްދަތުގެ ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ކޯސްތަށް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.
 8. މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ، ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން  ކޯހުގެ ލެވެލް ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޮލިފިކޭޝަން އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި، އަދި ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ސެޓްފިކެޓް އެކްރެޑިޓްކޮށް ހުށަހެޅުން.
 9. މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ، ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށާއި، އަދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސޓީއަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކޯހެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ  ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުން.
 10. އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާތަކާއި، އެމަޤާމުތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި، ރޭންކް، މަޤާމުގައި ވީ މުއްދަތު އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތު އެނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ  އަދި ދައުލަތުގެ އޮފީހެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ ވަޒީފާއަދާ ކުރި ނުވަތަ ކުރަމުންދާ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު.
 11. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއްނަމަ، ސުޕަވައިޒަރު ދޫކޮށްފައިވާ ރެފަރަލް ލެޓަރގެ ކޮޕީ.  

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާނަމައެވެ.

 1. ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި އެމް.އެސް 3 ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.
 2. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ވެބްސައިޓުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.
 3. ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްގައި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ، އެކުންފުންޏަކީ 50 މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވުން.
 4. ޤައުމީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން.

ސުންގަޑި

2021 ނޮވެންބަރު 02 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30ގެ ކުރިން[email protected]  އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން ނުވަތަ ކ. ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

 • މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ފުރުއްވަންޖެހޭ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި، އެފޯމާއެކު ފުރިހަމަކުރައްވާ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ސްލިޕް ކ. ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކައުންޓަރުންނާއި، މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓް: www.judiciary.gov.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
 • މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯމުތައް ބަލައިގަނެވޭނީ އެއް ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕީ.ޑީ.އެފް (pdf) ފޯމެޓްގައި ފޮނުވާ ފޯމުތައް އެކަނި ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.
 • މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 3340858 / 3340853
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައްކަމަށް މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
 • އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެނައުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައް

ކޮމްޕިޓަންސީ ދާއިރާ

މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ (%)

ތަޢުލީމް

30%

ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތައް

5%

މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ

15%

ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް

20%

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި އިންޓަރވިއު

30%

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް

 • ދާއިރާގެ އެހެން ކޯޓުތަކަށާއި، ރާއްޖޭއާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ދަތުކުރެވޭނެފަދަ ސިއްޙީ ޙާލަތެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށްވުން.
 • އިނގިރޭސި ބަހާއި ދިވެހި ބަހުން ފަރިތަކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން.
 • މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް، ކޮރަލްޑްރޯ އަދި ޕަވަރޕޮއިންޓް ފަދަ ޕްރޮގްރާމްސްތަކާއި، މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ސޮފްޓްވެއަރތަކަށް އަހުލުވެރި ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
 • ލީޑަރޝިޕްގެ ހުނަރު ދައްކުވައިދީފައިވާ، އަދި ތަފާތު މިޒާޖުތަކުގެ މީހުން ގޮވައިގެން މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ ނެރެފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.
 • ރާއްޖެއާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޝަރުއީދާއިރާ ތަމްޞީލުކުރެވޭނެ ފަރާތަކަށްވުން.
 • ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދާއި، ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދާއި، ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.
 • އެހެން އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި، ހާޟިރީއާއި، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤަށް ބެލޭނެއެވެ.
25 އޮކްޓޫބަރު 2021