ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)MUH-01/1/2021/113
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:20
މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: MUH-01/1/2021/102(IUL)  (10 އޮކްޓޯބަރ 2021) އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ފޯމު އަށް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 25 އޮކްޓޯބަރ 2021 ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ  [email protected]   އަށެވެ.

19 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1443

25 އޮކްޓޫބަރު 2021