ބީލަން
ނަންބަރު: (IUL)425-A2/1/2021/247
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 17:27
ސުންގަޑި: 31 އޮކްޓޫބަރު 2021 14:00
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައާރަފްކުރާ މީޓަރ ޕާކިންގ ސިސްޓަމް ހޯދައި އެބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: (IUL)425-A2/1/2021/131 (25 ޖުލައި 2021) އިއުލާނާއި ގުޅޭ،

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައާރަފްކުރާ މީޓަރ ޕާކިންގ ސިސްޓަމް ހޯދައި އެބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:(IUL)425-A2/1/2021/131  ( 25 ޖުލައި 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ ތާރީޚް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ފަސްކޮށްފީމެވެ.

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

އަގު ހުށަހެޅުން

31 އޮކްޓޯބަރ 2021

14:00

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން/ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސްސީގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ބިލްޑިންގ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ

  

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން (އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ބިލްޑިންގ / 4  ވަނަ ފަންގިފިލާ)  އަމީނީމަގު، ފޯން: 3323901   / އީމެއިލް: [email protected]

16 އޮކްޓޫބަރު 2021