ބީލަން
ނަންބަރު: (IUL)425-A2/1/2021/234
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 18:18
ސުންގަޑި: 11 އޮކްޓޫބަރު 2021 09:00
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ރޯމަސްމާރުކޭޓް 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މާލޭ ރޯމަސްމާރުކޭޓް އަދި ފަސްޓް ފްލޯގަވާ 01 ފިހާރަ ހިމެނޭގޮތަށް 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިކައުންސިލަށް ކުލިދައްކާގޮތަށް މާރުކޭޓު ކުއްޔަށް ހިންގާ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، އަގުހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަންދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން / ތަފްޞީލް

ބީލަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

5 އޮކްޓޯބަރ 2021

09:00

މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ބީލަމަށް  ރެޖިސްޓަރވާ ފޯމް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސްސީގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ބިލްޑިންގ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ/ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

އަގު ހުށަހެޅުން

11 އޮކްޓޯބަރ 2021

09:00

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސްސީގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ބިލްޑިންގ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ/ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

 

  • މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން : މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ބީލަން ރަޖިސްޓްރީ ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  • މިއިއުލާނާއެކު ބީލަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންނަވަން ޖެހޭނެއެވެ.

  • ނޯޓް: އަގު ހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ދިވެހި ކުންފުނި، ޕާޓްނާޝިޕް، ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް، ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  • އިތުރު މަޢުލޫމާތު: 

-                               މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން (އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ކަސްޓަމަރ ބިލްޑިންގ/4 ވަނަ ފަންގިފިލާ)  އަމީނީމަގު، ފޯން: 3025407   / އީމެއިލް: [email protected]

23 ޞަފަރު 1443

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

30 ސެޕްޓެންބަރު 2021