ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޭޕްރިލް 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1215
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އަންނަ އިންޑިޔާ ރައްޔިތުންގެ އެގްރީމަންޓްގައި ތައްގަނޑު ޖެހުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް އަންނަ އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ މީހުންނާއި ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގެ ވަޒީފާއަށް އަންނަ މީހުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއަށް އަންނަ މީހުންނަށް  01 މެއި 2013 އިން ފެށިގެން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް (އީ.އޭ) ދޫކުރާނީ  ވަޒީފާ އެގްރީމަންޓް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިޔާ ހައި ކޮމިޝަނުން އެޕްރޫވްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހައި، އިމިގްރޭޝަން އޮންލައިން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމަށް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އެގްރީމަންޓް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.  

2013-04-08