ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (ILU)266-B/266/2021/87
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 17 އޮގަސްޓް 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:03
ސުންގަޑި: 19 އޮގަސްޓް 2021 14:00
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ ކުޅުދުއްފުށީ ޑްރީމީލައިޓް ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

މިރަށު ޑްރީމީލައިޓް ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް ހައްދާފައިވާ ނަންބަރ /B12/2008/27އގ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިދެންނެވުނު ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 19 އޯގަސްޓް 2021 ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން އެކަން މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

17 އޮގަސްޓް 2021