ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)MS-SAD/1/2021/46
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 17 އޮގަސްޓް 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:51
ސުންގަޑި: 19 އޮގަސްޓް 2021 13:00
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                 ނަމްބަރ:- (IUL)MS-SAD/1/2021/46

 

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

    މަޤާމުގެ ނަން :-  ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އަސާސި މުސާރަ :- 6295

ޢިއުލާން ނަމްބަރ: MS-SAD/1/2021/43

ޢިއުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚް:-16 އޮގަސްޓް 2021 ގެ 13.00

 

    ޝަރުޡު ހަމަނުވޭ

ޝަރުޡު ހަމަވޭ

އުމުރު

ކޯޑް ނަމްބަރ

#

ޝަރުޡު ހަމަނުވޭ

 

20

MS/SADM/2021/01

01

ޝަރުޡު ހަމަނުވޭ

 

33

MS/SADM/2021/02

02

 

މި ނަތީޖާ ޝީޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ ގުޅުއްވާނީ  މި ސްކޫލުގެ ނަމްބަރ 3324691 ފޯނާއިއެވެ. އަދި މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected]އަށެވެ  

17 އޮގަސްޓް 2021

 

17 އޮގަސްޓް 2021