ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: -
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 އޮގަސްޓް 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 08:36
މަކުނުދޫ ސްކޫލް، ހދ. މަކުނުދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް އެވޯޑް ކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު - ޖުލައި 2021

ޕްރޮކިޔުމަންޓް އެވޯޑްކުރެވުނު ގޮތުގެ މައުލޫމާތު -2021 ޖުލައި
މުއްދަތު ހަވާލުކުރި ތާރީޚް ހަވާލުކުރި އަގު ފައިސާގެ ބާވަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުގެ ނަން ޕްރޮކިޔުމެންޓް ( މުދާ / ޚިދުމަތު) ގެ ނަން #
10 މަސް 1-Mar-2021      500.00  ރުފިޔާ  ފިހާވަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ކުނި އުކުން (ޖުލައި) 1
1 އަހަރު 30-Dec-2020   15,500.00  ރުފިޔާ  ގުލާބީ އިންވެސްޓްމެންޓް ސެކިއުރިޓީ (ޖުލައި) 2
  4-Jul-2021      350.00  ރުފިޔާ  ހިންމަތްތެރިޔާ އަތުފިހި 3
  5-Jul-2021    2,200.00  ރުފިޔާ  މެޓަބޮލިކް ގަސް ކޮށުން، ކުޑަދޮރު ސާފުކުރުން އަދި ފަންކާ ސާފުކުރުން 4
  7-Jul-2021      275.00  ރުފިޔާ  އަރާއިރު ޓީ،ޖޮއިންޓް އަދި ވޭލް 5
  11-Jul-2021      520.00  ރުފިޔާ  ހޯގުޅާ ފެރީ ނާލު 6
  11-Jul-2021      220.00  ރުފިޔާ  އެސް އިންވެސްޓްމެންޓް 11 މީހުންގެ ސައި 7
  12-Jun-2021       70.00  ރުފިޔާ  ފަރިފައި އިންވެސްޓްމެންޓް ނާލު 8
  12-Jul-2021      235.00  ރުފިޔާ  އެޑްމޭން ގަހަށް ބޭސް ޖަހާ ފުޅި 9
  13-Jul-2021      120.00  ރުފިޔާ  ދާލި ކާޕެންޓްރީ ތަންޑު ބަދަލުކުރުން 10
  28-Jul-2021   14,769.34  ރުފިޔާ  އެމް7 ބުކްސްޓޯރ ޕްރީސްކޫލް ސްޓޭސަނަރީޒް 11
02 އޮގަސްޓް 2021