ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS56-2021-28
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 އޮގަސްޓް 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 21:27
ތުޅާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޕޯޓްސް ޔުނިފޯމް ފަހާދީ ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

(IUL)GS56/2021/28:ނަންބަރު                                                   

އިޢުލާން

ބާޠިލްކުރުން (IUL)GS-56/2021/09 ސްޕޯޓްސް ޔުނިފޯމް ފަހާދީ ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން

ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމް (ސެކަންޑް ޔުނިފޯމް) ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ނެރުނު ނަންބަރު 22E/CIR/2020/57 ސަރކިއުލަރ ސިޓީގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ހުޅުވާލާފައިވާ ބީލަމުގެ ތެރެއިން 1 (އެކެއް) ފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއެކު، ސްޕޯޓްސް ޔުނިފޯމް ފަހާދީ ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި ސްކޫލުން ކުރި ނަންބަރު IUL)GS-56/2021/09) އިޢުލާނުގައި އެންމެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައި އޮތުމުން އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

  

22 ޛުލްޙިއްޖާ 1442

01 އޮގަސްޓް 2021

01 އޮގަސްޓް 2021