ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)258/2021/36
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 ޖުލައި 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:12
ސުންގަޑި: 31 އޮގަސްޓް 2021 00:00
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަނޑުބިން ހުސްކުރުން.

ދަނޑުބިން ހުސްކުރުން.

                 ހަނިމާދޫގެ އެކިފަރާތްތަކުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އަރާމަގާއި، ރަންވޭމަގާއި، ވަޑައިގެންނެވިމަގު ކަސްޓަމު އިރުން ދޫކޮށްފައިވާ ދަނޑުތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު، M.N.D.F ނޮދަން އޭރިޔާގެ ހެޑުކްއާޓާޒް ޢިމާރާތް ކުރުމަށްޓަކައި ހުސްކުރަން ބޭނުންވާތީ، އެބިމުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަނޑުތައް 2021 އޮގަސްޓް 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުސްކޮށް ނިންމުމަށް އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

26 ޖުލައި 2021