ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: 137-HR/IU/2021/ 121
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ޖުލައި 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:51
ސުންގަޑި: 05 އޮގަސްޓް 2021 13:00
އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް

މަޤާމް :Registered Nurse
ބޭނުންވާ އަދަދު :36

އިޢުލާނު

       ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި އަދި ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފަރުވާދޭ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާނެ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރުހުން ބޭނުންވެއެވެ.

މަގާމް: 

 ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް

ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36 ( ތިރީސް ހައެއް)

މަގާމްގެ ގިންތި:

ވަގުތީ

މުއްދަތު:

1 އަހަރު

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު:

ހަފްތާއަކު 5 ދުވަހު މަދުވެގެން ދުވާލަކު 8 ގަޑިއިރު

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: 

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ / ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފަރުވާދޭ ތަންތަން

މުސާރަ:

ސާރވިސް އެލަވަންސް:

-/9060 ރުފިޔާ (މަހަކު)

-/188 ރުފިޔާ (ދުވާލަކު)

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:

 1. ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ނަރސިންގ ކެއަރ ރާވާ ޚިދުމަތްދީ އިވެލުއޭޓްކުރުން.
 2. ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޖިސްމާނީ އިޖްތިމާއީ އަދި ނަފްސާނީ ފަރުވާ ދިނުމުގައި ނަރސިންގ ކެއަރގެ ޕްލޭން އެހެން ސިއްހީ ޕްރޮފެޝަނަލުންނާއެކު ވިލަރެސްކޮށްގެން ރާވާ އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ފަރުވާދިނުން.
 3. ބަލިމީހާއާއި ބަލިމީހާގެ އާއިލާތަކުން ބަލިން ރައްކާތެރިވުމާއި ފަރުވާކުރުމާއި ކެއަރއާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީ އޮޅުންފިލުވާދިނުން.
 4. ބަލިމީހުންނަށް ލިޔެދީފައިހުންނަ ޑޮކްޓަރީ ބޭހާ އެއްގޮތަށް ފަރުވާދީ، އެ ފަރުވާއަށް ބަލިމީހާގެ ހާލަތު ބަދަލުވަމުން އަންނަ ގޮތް ބަލަމުން ގެންދިއުމާއި އޭނާއަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ އެހީތެރިކަމަށް އެހެން ސިއްހީ ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަންތައްތައް ފެސިލޭޓްކޮށްދިނުން.
 5. ބަލިމީހާގެ ސިއްހީ މައުލޫމާތާއި ދެވުނު ބޭސްފަރުވާގެ މައުލޫމާތު ރެކޯޑްކުރާ ނިޒާމުގައި ލިޔެ އަޕްޑޭޓްކުރުން.

 

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

ނަރސިންގެ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

މި މަގާމްތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މެއިލްކުރައްވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިޔުންތަކާއެކު ސިޓީއަކުން 05 އޮގަސްޓް 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން [email protected]  އަށެވެ.

 1. މަގާމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީ
 2. ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 3. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭފަދަ ކޮޕީއެއް
 4. ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ފޯޓޯ (ވައިޓް ބެކްރައުންޑް)
 5. ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
 6. ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް (3 މަސް ހަމަނުވާ)
 7. ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހެއްނަމަ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު / ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތައުލީމްދޭ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ، ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެކޮޕީ.
 8. މަތީތައުލީމުދޭ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީނުވަތަކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
 9.  މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ.

ނޯޓް: ވަޒީފާއަށްއެދޭ ސިޓީއާއެކު ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓެއް އެއް ފައިލްއަކަށް ޕީޑީއެފްކުރުމަށްފަހު ފައިލުގައި ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަގާމުގެ

ނަން އަދި އައިޑީ ކާޑްނަންބަރު ހިމެނުމަށް ދެންނެވީމެވެ. މިނޫން ގޮތަށް ހުށަހަޅާ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މި މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 09 އޯގަސްޓް  2021 ން23 އޯގަސްޓް 2021އާ ދެމެދު މިހޮސްޕިޓަލުގެ 11 ވަނަފަންގިފިލާގެހިއުމަންރިސޯސަސްޑިޕާޓްމަންޓުގައެވެ.   

13 ޛުލްޙިއްޖާ 1442

23 ޖުލައި 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job Opportunity

We are seeking for (Temporary) Local and Foreign Registered Nurse to work in Hulhumale’ Medical Facility and other Covid related area for a duration of 1 year

Number required:        36 positions

Working hours:          8 hours per day 5 days a week

Salary:                 MVR 9060.00 per month

Service Allowances:       MVR 188.00 per day

 

Scope of work:

 • Make and execute nursing care plans for patients by assessing patient’s condition, planning for activities/tasks/services to ease the condition of patient, implementing the actions and evaluating patient’s response to actions and revising accordingly.
 • Work with doctors and other medical staff to provide services required to enhance recovery of patients and provide updates regarding member medical care as and when needed.
 • Ensures a harmonious hospital environment to provide emotional and psychological support to patients during their hospitalization
 • Maintain reports of patients’ medical histories, and observing/monitoring changes in their condition and reporting to doctors and other relevant authorities
 • Carrying out the requisite of treatment and medications as indicated by patient’s condition and response.
 • Assist and facilitate patients in obtaining hospital services, give information on service locations, procedural requirements etc.
 • Providing necessary guidance and education to patient and families on health maintenance and disease prevention.

 

Minimum Qualification & Requirement

MNQF level 5 /6 certificate in Nursing (Diploma in General Nursing and Midwifery)

 

Documents to be submitted

 1. Qualification Certificate
 2. Transcript and Mark sheet
 3. Country Registration
 4. Experience letters (recent one should not be more than 3 months old) – minimum of 2 years duration.
 5. Valid IELTS band score 5.5 or its equivalent
 6. Certificate of Good Standing (three months’ gap should not be there from issued date to till date)
 7. Police Clearance Certificate
 8. Verification Certificate
 9. Curriculum Vitae (CV)
 10. Passport Copy (Minimum 12 months’ Validity)
 11. Scanned color passport size photo
 12. Filled pre-registration form
 13. IGMH job application form

Interview Details:

Skype Interview for the shortlisted candidates will be held between 09th Aug 2021 to 23rd Aug 2021.

 

Criteria for shortlisting the qualified candidates:

 1. Educational Qualifications
 2. Work Experience
 3. Age of the candidate (20 to 55 years)
 4. Other: within the last 5 years worked in a 150 bedded hospital.

Shortlisted criteria:

33% out of the qualified candidates will be shortlisted for the interview.

Selecting the most eligible applicant for the position:

The one who get the highest marks in the interview process and the Criteria for shortlisting will be the most eligible applicant for the position.

 

Application deadline:

Interested candidates please send the following documents to [email protected] before 05th Aug 2021 (Thursday) 13:00 hrs.

When emailing the documents, please scan all as one document in PDF format (File name saved as applicant’s name & National ID card number / Passport number).

 

Note: We will only accept the application with all the required documents mentioned above.

 

23rd July 2021

 

23 ޖުލައި 2021