ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)MUH-01/1/2021/70
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 ޖުލައި 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:34
މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢަރަބި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމު ކުރުމަށް

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)MUH-01/1/2021/64  ( 07 ޖުލައި 2021) އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 15 ޖުލައި 2021ން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ  [email protected]  އަށެވެ.

21 ޖުލައި 2021