މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)HC/2021/012
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 ޖުލައި 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:10
ސުންގަޑި: 08 އޮގަސްޓް 2021 10:00
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ އިމާރާތް ތަކުގައި ކުލަލުމަށް

އިޢުލާން

 

           ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ އިމާރާތް ތަކުގައި ކުލަލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 02 އޮގަސްޓް 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް  ހިތަދޫ ކެމްޕަހަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 08 އޮގަސްޓް 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގައެވެ. 

13 ޖުލައި 2021