ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-103/GS-103/2021/7
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޖުލައި 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:21
ބިލެތްފަހީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލުގެ ދާއިމީ ދިވެހި، އަރަބި އަދި ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

އިއުލާން    

މިސްކޫލުގެ ދާއިމީ ދިވެހި، އަރަބި އަދި ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

                     މިސްކޫލުގެ ނަމްބަރ IUL)GS-103/GS-103/2021/4) އިއުލާނުން އިއުލާނު ކުރެވިފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން އަރަބި އަދި ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް އަދި މިސްކޫލުގެ ނަމްބަރ IUL)GS-103/GS-103/2021/5) އިއުލާނުން އިއުލާނު ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ޓީޗަރުގެ މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް މިއިއުލާނާއިއެކު އާންމުކުރަމެވެ. ޝާއިއުކުރެވިފައިވާ އޭ2 ޝީޓްއާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

 

                                    02 ޛުލްހިއްޖާ 1442

                                    12  ޖުލައި  2021

12 ޖުލައި 2021