ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)459-PL/459/2021/52
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޖުލައި 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:20
ސުންގަޑި: 03 އޮގަސްޓް 2021 12:00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ބަލަހައްޓާ ބަލިމީހުން ބޭނުންކުރުމައް ބޭނުންވާ އެނދާއި ގޮދަޑި ހޯދުމާއި ސަޕްލައިކޯއްދޭނެ ފާރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

       މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ބަލަހައްޓާ ބަލިމީހުން ބޭނުންކުރުމައް ބޭނުންވާ އެނދާއި ގޮދަޑި ހޯދުމާއި ސަޕްލައިކޯއްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މި އިޢުލާނުގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ބާޠިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

     

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

 

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

 

 

03 އޮގަސްޓް 2021

 

 

އަންގާރަ

 

 

12:00

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް،

މ.ސީ ޓްރެކް ބިލްޑިން،(07 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ގުޅާބުތުޑި ހިގުން، މާލެ

12 ޖުލައި 2021