ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ޖުލައި 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:06
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ A2 ޝީޓް

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރި އިޢުލާން A2 ޝީޓް

11 ޖުލައި 2021